Máme tu pokračování seriálu o pravopisných dubletách v češtině! Minule jsme se věnovali dvojicím typu Halloween a Helouvín, z nichž byla jedna přejatá z cizího jazyka bez jakýchkoliv změn a druhá přizpůsobená českému pravopisu. Podívejme se teď na dvojice přejatých slov, kde dochází k záměně pouze dvou písmen: <s> a <z>.

V Newtonu si klademe za cíl, aby naše přepisy byly nejen přesné a konzistentní, ale zároveň aktuální. Také proto se v rámci údržby našich slovníků kromě přidávání nových slov věnujeme revizi slov stávajících. Kdykoliv naši cestu zkříží zastaralý či méně běžný pravopis, vše pečlivě prozkoumáme a po zralé úvaze ho nahradíme variantou, která reflektuje současný úzus.

Když v roce 1993 vyšla nová Pravidla českého pravopisu, zahrnovala mj. i reformu pravopisu přejatých slov se <s>, která se v češtině vyslovují jako <z>. Jednalo se tedy o dvojice diskuse/diskuze, kurs/kurz, resort/rezort, diskurs/diskurz, atp. Povoleny byly obě podoby, přičemž základním tvarem měla být varianta se <z>, zatímco tvary se <s> byly považovány za zastaralé, s knižním nádechem. Toto rozhodnutí se mezi čtenáři i pisateli setkalo s vlnou odporu (například z průzkumu lingvisty Neila Bermela[1] vyplývá, že varianty se <z> byly vnímány jako pokleslé a svědčící o celkovém úpadku českého jazyka), avšak při nahlížení do českých korpusů je zřejmé, že jsme tuto reformu nakonec vzali na milost.

Prezident Masaryk či president Masaryk?

První graf vytvořený za pomoci nástroje SyD (více informací o zadaném dotazu najdete zde) ukazuje, jak se v čase chovaly dublety president a prezident, včetně jejich odvozených tvarů. V něm se dočteme, že pravopis prezident byl preferovanou variantou dokonce před pravopisnou reformou v roce 1993.

Rozložení slov president a prezident, včetně odvozených tvarů, v letech 1990-2009 (korpusový nástroj SyD, ČNK)

 

Diskuse o diskurzu

Naopak u méně častých slov trvalo, než převahu získala varianta se <z>, což dokládá druhý graf, který sleduje poměr tvarů diskurs a diskurz, opět včetně všech jejich tvarů, v jazykových korpusech Českého národního korpusu (ČNK) z let 2000 až 2020.

Rozložení slov diskurs a diskurz, včetně odvozených tvarů, ve verzovaných korpusech ONLINE_NOW a SYN 2000 až 2015 (ČNK)

 

Rasismus, komunismus, optimismus

Slova s příponou <-ismus> či <-izmus byly dalším bodem reformy, která za základní stanovila variantu <-ismus>. Ačkoliv jsou podle pravidel přípustné obě varianty, psané formy s příponou <-izmus> se nikdy výrazně neprosadily. O této skutečnosti nás může přesvědčit i tento word cloud, který zobrazuje 50 nejfrekventovanějších –ismů a –izmů za posledních šest měsíců na českém webu. K tomuto účelu byl využitý nový monitorovací korpus ONLINE_NOW, který vzniká v ČNK.

Word cloud nejfrekventovanějších –ismů a –izmů v českém korpusu ONLINE_NOW (ČNK)

 

Ústav filosofie na Filozofické fakultě

Od pravopisné reformy uběhlo bezmála třicet let, a zatímco některé formy z psaného jazyka takřka vymizely (jako tomu je v případě tvaru president), jsou tu i takové, jejichž osud nebyl doposud zpečetěn. Svědčí o tom i fakt, že na Filozofické fakultě (UK) je ústav s názvem Ústav filosofie a religionistiky. Název fakulty je v souladu se současnými pravidly, zatímco ústav používá nyní již zastaralý pravopis, který však věrněji reflektuje starořecký původ slova, tedy sofía (σοϕία) neboli moudrost.

Otázka pravopisných dublet v češtině se zdaleka netýká pouze psaní s/z. Nabízí se například i dvojice email/e-mail, ohledně které panují neshody i v rámci našeho slovníkového týmu. Ale tuto rozpravu si nechme zas na příště.

 


[1] BERMEL, Neil. Názory v tištěných médiích na Pravidla českého pravopisu (1993-1994). Setkání s češtinou. 2002, 1-7.

_______________________________________________________________________________________________________________________

O autorce:

Veronika Volná pracuje jako lingvistka ve firmě NEWTON Technologies od roku 2018. Vystudovala obory Anglistika-Amerikanistika a Fonetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době dodělává doktorát z Anglického jazyka, na kterém se zaměřuje na téma slovní zásoby raně moderní angličtiny.