Při zpracovávání aktualizací slovníků pro Beey občas narážíme na již známá slova, která se z publicistických hlubin vynořila v novém kabátě a staví nás před zásadní rozhodnutí – přidat či nepřidat?

Abychom si rozuměli, novým kabátem máme na mysli nový pravopis – zpravidla takový, který se přizpůsobil české výslovnosti cizího (nejčastěji anglického) slova. V tu chvíli před sebou máme dvojici (tzv. „pravopisnou dubletu“) typu business/byznys, weekend/víkend. A protože obě varianty se vyslovují stejně, staví to rozpoznávač před nelehkou výzvu si jednu z nich vybrat. Kterou variantu si ve slovníku ponecháme? Má smysl si tam ponechávat obě?

Není tvíd jako Tweed

Rozhodujících faktorů je hned několik, například je zapotřebí zjistit, která z variant se v jazyce vyskytuje s vyšší četností. Nejčastěji k tomu používáme naše interní sbírky textů („korpusů“), ale stejně tak se dá vyhledávat ve veřejných jazykových korpusech (dostupné jsou např. z rozhraní Kontext či Sketchengine).

Dalším faktorem, který nás u takových dvojic slov zajímá, je výrazná preference pro jednu z variant v konkrétních slovních spojeních. Například dvojice tweed/tvíd má celkem jasně rozdělené pole působnosti; nejčastěji píšeme tvíd, pokud máme na mysli vlněnou látku s typickým vzorem (tvídové sako), ovšem Tweed jednoznačně převažuje v případech, kdy jde o tvíd pocházející z Vnějších Hebrid (Harris Tweed).

Halloween už také zdomácněl

V pravopisných dubletách jsme zkrátka našli velké zalíbení, a tak naší pozornosti neuniklo, že kromě slova Halloween existuje i méně známý tvar Helouvín. Teď se zatajeným dechem vyčkáváme, kdy se tato novinka objeví i mezi kandidáty v každodenních updatech (k tomu je zapotřebí, aby frekvence slova v médiích překonala určitou hranici).

Tabulka: příklady výskytu slova "helouvín" v korpusovém rozhraní Sketchengine
Příklady výskytu slova „helouvín“ v korpusovém rozhraní Sketchengine

 

V češtině se běžně setkáváme s výpůjčkami z cizích jazyků, které u nás zdomácněly natolik, že jejich psaná podoba byla doplněna i o variantu odpovídající českému pravopisu. Vzhledem k přímočarému vztahu mezi psanou a mluvenou podobou češtiny se není čemu divit. Podobných případů najdeme v našem jazyce nespočet, patří mezi ně například štuk (z it. stucco) či šunka (z něm. Schinken).

V současné době toto můžeme pozorovat například u slov lajk/lajkovat (z angl. like), mejl (zkrácené angl. e-mail), která – alespoň prozatím – jsou znakem neformálního jazyka.

Soutěž dvou forem stejného slova

Když dvě takové formy soupeří o místo na výsluní, často to končí buď úplným zánikem jedné z forem, anebo to vede k tomu, že se užívání dané varianty vymezí na speciální kontexty. Takový vývoj může na časové ose vypadat všelijak, a někdy je to soutěž vskutku napínavá. Podívejte se, jak to vypadalo s dvojicí leader/lídr v letech 1990-2009 (podle korpusového nástroje SyD, ČNK).

 

Graf 1: Leader/lídr v letech 1990-2009 (korpusový nástroj SyD, ČNK)
Graf 1: Leader/lídr v letech 1990-2009 (korpusový nástroj SyD, ČNK)

 

A jak to tedy bude s Helouvínem?

Jak je patrno z grafu níže, slovo Halloween se v českých textech těší stále větší oblibě, a tak se možná u nás jednou zabydlí natolik, že převládne zdomácnělá varianta helouvín. Nicméně i tak velký korpus, jakým je desetimiliardový csTenTen17 (Czech Web 2017 via https://www.sketchengine.eu/), obsahuje pouhých 233 případů s tímto pravopisem (vzhledem k velikosti korpusu jde o zanedbatelné číslo 0,02 výskytů na milion slov). Na Helouvín si tedy naše slovníky budou muset ještě chvíli počkat.

 

Graf 2: Halloween a odvozené tvary v českých textech v letech 1991-2018 (syn8, ČNK)
Graf 2: Halloween a odvozené tvary v českých textech v letech 1991-2018 (syn8, ČNK)

 

Pokud si chcete vyzkoušet hledat frekvence dvou soupeřících slov, můžete tak učinit v korpusové aplikaci SyD od Českého národního korpusu. Naleznete tam jak rozdělení v současném jazyce, tak i vývoj v čase. Můžete hned začít s příkladem leader/lídr: http://syd.korpus.cz/OC94bl4Q.dia

 


O autorce:

Veronika Volná pracuje jako lingvistka ve firmě NEWTON Technologies od roku 2018. Vystudovala obory Anglistika-Amerikanistika a Fonetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době dodělává doktorát z Anglického jazyka, na kterém se zaměřuje na téma slovní zásoby raně moderní angličtiny.