V rámci kampaně #titulkujeme jsme zpracovali data několika stovek subjektů státní správy a zjišťovali, jestli titulkují audiovizuální obsah na svých internetových stránkách. Z analýzy vyplynulo, že většina webů audiovizuální obsah má, ale netitulkuje. 

Shrnutí problematiky

Od 23.září 2020 platí pro všechny weby spravované státem a samosprávami povinnost opatřit video a audio obsah titulky nebo obdobnou formou popisu. Povinnost vychází ze [download-attachment id=“19178″ title=“Zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti“], který navazuje na směrnici Evropského parlamentu.

Starší právní úprava z roku 2000 byla zaměřena především na přístupnost pro osoby s postižením zraku, protože v době její přípravy nebyl video obsah na webu tak důležitý, jako je tomu v dnešní době. Nová pravidla však myslí i na osoby s postižením sluchu, pro které představují videa bez titulků významnou bariéru.

Důvod zpracování analýzy

Přestože nová právní úprava o přístupnosti nabyla účinnosti již v dubnu 2019, většina webů, na které se povinnosti vztahuje, doposud video a audio obsah netitulkuje.

Výrazným varovným signálem byla jarní koronavirová krize, kdy se silně projevila nepřipravenost webů státní správy a samosprávy na zpřístupnění videoobsahu s klíčovými informacemi o aktuálním dění pro neslyšící a nedoslýchavé.

Z těchto důvodů jsme se ještě před nabytím účinnosti nových pravidel rozhodli zmapovat situaci, abychom mohli na problém včas upozornit.

Rozsah analýzy

Celkem jsme analyzovali 562 webových stránek.

Nejedná se o kompletní analýzu všech webů, kterých se povinnosti týká, ale o reprezentativní vzorek.

Mezi analyzované subjekty jsme zahrnuli:

 • ministerstva a organizace jimi zřizované – celkem 189 webů
 • ústřední státní instituce (např. úřad vlády, obě parlamentní komory, Celní správa) – 13 webů
 • státní podniky – 10 webů
 • krajské úřady + hl. m. Praha – 14 webů
 • městské části v Praze a Brně – 86 webů
 • statutární města – 129 webů
 • vysoké školy – 93 webů

Navíc jsme analýzu doplnili o subjekty, které sice nemají přímou zákonnou povinnost titulkovat, ale zajímalo nás, jak k této problematice přistupují:

 • největší neziskové organizace, čerpající prostředky ze státního rozpočtu – 5 webů
 • parlamentní politické strany a hnutí a jejich lídři – 23 webů

Metodologie analýzy

U vybraného vzorku webů jsme zjišťovali, jestli subjekty publikují audio nebo video obsah na svých internetových stránkách a jestli je tento obsah opatřen českými titulky. Vzhledem k tomu, že významné množství audiovizuálního obsahu je publikováno na sociálních sítích (především na Youtube a Facebooku), analyzovali jsme i tyto zdroje a kontrolovali, zda jsou příspěvky na nich otitulkované.

Došli jsme ke zjištění, že analyzované weby mají většinou otitulkovanou pouze část publikovaného obsahu. Pro účely této analýzy jsme proto posuzovali i poměr otitulkovaných příspěvků k jejich celkovému počtu. Pokud byla otitulkovaná alespoň zhruba třetina příspěvků na stránkách, ve výsledcích prezentujeme web jako otitulkovaný. Pokud je titulků méně nebo žádné, prezentujeme ho jako web bez titulků.

Smyslem analýzy nebylo poskytnout zcela kompletní přehled dané problematiky, ale zmapovat současný stav a poukázat na potřebu titulkování obsahu na internetových stránkách.

Klíčové výsledky analýzy

 • Tři čtvrtiny zkoumaných webů obsahují video nebo audio obsah. Z nich ale pouze necelá pětina má příspěvky opatřené titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.
 • Sledovaný obsah publikuje přímo na webových stránkách pouze necelá třetina subjektů. Na sociálních sítích je to téměř 70 %. Na tento obsah ale Zákon o přístupnosti nepamatuje.
 • Pouze 4 ze 14 ministerstev opatřuje video a audio obsah titulky.

Podrobné výsledky analýzy

Kdo publikuje A/V obsah

Z celkem 562 analyzovaných webů jich 420 obsahuje video nebo audio obsah.

Procento analyzovaných webů s A/V obsahem
Procento analyzovaných webů s A/V obsahem

Kde se publikuje A/V obsah

Výrazně častěji se video nebo audio obsah publikuje nikoliv na webových stránkách, ale na sociálních sítích.

Přímo na webu má sledovaný obsah jen 158 webů (tj. 28 %). Na sociálních sítích, především na Youtube a Facebooku, je to 368 webů (tj. 69 %).

 

Přítomnost A/V obsahu na webech a sociálních sítích subjektů
Přítomnost A/V obsahu na webech a sociálních sítích subjektů

 

Kdo titulkuje A/V obsah

Ze 420 webů s video nebo audio obsahem jich titulkuje na webových stránkách nebo na sociálních sítích pouze 78 (tj. 19 %).

Přítomnost titulků na webech s A/V obsahem
Přítomnost titulků na webech s A/V obsahem

Častěji se titulky objevují na sociálních sítích (16 %). Na webových stránkách se titulkuje v 15 % případů.

Porovnání titulkování na webech vs. sociálních sítích
Porovnání titulkování na webech vs. sociálních sítích

Které instituce titulkují

Ze sledovaných institucí nejvíce titulkují vysoké školy (19 % škol nebo fakult). Na webových stránkách a sociálních sítích státních institucí a samospráv jsou titulky v 17 %, resp. 16 % případů.

Titulky na stránkách státních institucí
Titulky na stránkách státních institucí
Titulky na stránkách samospráv
Titulky na stránkách samospráv
Titulky na stránkách vysokých škol
Titulky na stránkách vysokých škol

Pro dokreslení celkové situace jsme do analýzy zařadili ještě 5 neziskových organizací, které čerpají ze státního rozpočtu největší prostředky (dvě z nich přes 30 % vlastního rozpočtu). Z nich pouze jedna organizace titulkuje.

 

Titulky na stránkách státních neziskových organizací
Titulky na stránkách státních neziskových organizací

Analyzovali jsme také weby a sociální sítě parlamentních stran a hnutí a jejich lídrů.

Titulky na stránkách politických stran/hnutí a jejich lídrů
Titulky na stránkách politických stran/hnutí a jejich lídrů

Které instituce nejvíce titulkují – podrobně

Celkem jsme vyhodnocovali samostatně 12 skupin institucí a jejich webových stránek.

Nejčastěji se titulky objevují na webech a sociálních sítích politických stran (64 %), naopak u brněnských městských částí se titulky nevyskytují vůbec.

Porovnání titulkování na stránkách vybraných subjektů
Porovnání titulkování na stránkách vybraných subjektů

Kompletní analýzu ve formátu PDF si můžete stáhnout zde: [download-attachment id=“29957″ title=“Analýza přístupnosti webů z pohledu potřeb neslyšících a nedoslýchavých osob“]